Användarvillkor

Genom att registrera dig på winlas.se får du som Kundkontakt tillgång till WinLas kundsidor med bl.a. programvaror, manualer och annan dokumentation, supportsystem och vanligt ställda frågor, etc. Det är viktigt att du som Kundkontakt är medveten om att WinLas äger samtligt innehåll på winlas.se enligt Huvudavtalet mellan Kund och WinLas:

Leverantören äger samtliga rättigheter till programvaror och varumärken, samt har fullständig upphovsrätt på såväl programvara som all dokumentation. Kunden är medveten om att spridning av programvaran till tredje part strider mot upphovsrättslagen.

Dina skyldigheter

Användarinnehåll & uppförande

Du accepterar att inte använda något av ditt Innehåll eller tjänsterna för olagliga eller olämpliga syften. Du accepterar att:

 1. inte tillhandahålla innehåll till tjänsterna på ett sätt som strider mot allmän ordning och moral eller är diskriminerande eller på annat sätt stötande eller främjar eller uppmuntrar olaglig verksamhet.
 2. inte bryta mot lagar eller regler eller göra intrång i tredje mans rätt inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätten till företagshemligheter, patent, immaterialrätt, integritetsskydd eller personrätt eller egendom.
 3. skall du icke tillhandahålla ”spam”, marknadsföringsmaterial, oombedd eller otillåten reklam eller någon annan form av erbjudande via tjänsterna
 4. använda virus eller andra skadliga programvaror, samt nyttja automatisk teknik för att få åtkomst till otillåtet innehåll eller utrymmen som inte är offentliga
 5. skapa en falsk identitet i syfte att förleda andra
 6. försöka testa, undersöka eller analysera sårbarheten av system eller nätverk kopplade till tjänsterna eller bryta mot säkerhets- eller verifieringsåtgärder
 7. Vi förebehåller Oss rätten, men åtar Oss inte skyldigheten, att granska ditt Innehåll och att efter egen bedömning ta bort hela eller delar av ditt Innehåll som strider mot Användarvillkoren

Överträdelse av Användarvillkoren kan medföra en varning och/eller omedelbar avstängning av kontot utan förvarning och utan begränsning av vår rätt att vidta eventuella rättsliga åtgärder.

Ditt ansvar

Du är helt och hållet ansvarig för att hålla dina lösenord och din kundidentifikation hemlig. Vi ansvarar inte för tredje mans användning av ditt konto. Du ansvarar för all aktivitet som sker genom ditt konto. Vi uppmuntrar dig att använda ett säkert lösenord.

Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för ditt Innehåll som du överför till tjänsterna, din användning av tjänsterna och alla aktiviteter som sker genom ditt konto.

Du förstår och accepterar att du på eget ansvar och risk får åtkomst till, laddar ned eller på annat sätt erhåller information, material eller data vid användning av tjänsterna samt att du är ensam ansvarig för skada på ditt datorsystem eller förlust av data som orsakas av nedladdning av sådan information, material eller data.

Våra skyldigheter

I den utsträckning annat inte följer av tvingande lagstiftning är Vi inte ansvariga för

 1. skada, förlust eller eventuella konsekvenser till följd av användning av tjänsterna eller dess Innehåll, eller för ditt Innehåll som du tillhandahåller på tjänsterna,
 2. indirekt skada eller förlust, immateriella skador eller skada på grund av utebliven vinst, intäkter, användning eller data orsakad av användning eller drift av tjänsterna.

Du förstår och accepterar att

 1. tjänsterna inte är fria från fel eller virus
 2. anslutning till tjänsterna medför en risk som finns vid all anslutning och överföring på Internet och i mobila nätverk, särskilt vad avser dataöverföringshastighet, informationssökning, konsultationssvarstid samt teknisk prestanda,
 3. Vi har inte kontroll över tredje mans nätverk eller webbsidor som du kan få åtkomst till vid användning av tjänsterna
 4. Vi är inte på något sätt ansvariga för tillbakadragande, fel i säkerhet eller lagring, leveransfel eller förseningar vid överföring av data eller innehåll genom tjänsterna och
 5. Vi avsäger Oss alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende tillfredsställande kvalitet och anpassning för syfte eller behov av Innehållet och tjänsterna.

Ändring av användarvillkoren

Vi kan komma att ändra eller uppdatera Användarvillkoren från tid till annan. Eventuella ändringar i Användarvillkoren träder i kraft när de ändrade Användarvillkoren har publicerats genom tjänsterna.

Vid ändringar som Vi anser är betydande och erfordrar ditt samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig om detta via tjänsterna och i förekommande fall be om ditt samtycke.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Användarvillkoren regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och omfattas av svensk domstols exklusiva jurisdiktion.

Mer information

WinLas AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556588-5216 och har sitt kontor på Stora Torget 11, 521 42 Falköping.

Du kan alltid kontakta oss med fler frågor genom att skicka ett mejl till dataskydd@winlas.se.